Schwitters' Army Logo

 

Kaliel by sieSeis

5.75" diameter; collage on paper; 2019
SA150SS20ART


PREVIOUS | BACK TO COLLECTION | NEXT

 


KOLAJ INSTITUTE | KOLAJ MAGAZINE

RIC KASINI KADOUR | MERZ GALLERY