Schwitters' Army Logo

 

Strange Weather Systems by Christopher Kurts

8.25"x6"; collage on envelope; 2020
SA151CK20ART


PREVIOUS | BACK TO COLLECTION | NEXT

 


KOLAJ INSTITUTE | KOLAJ MAGAZINE

RIC KASINI KADOUR | MERZ GALLERY