Schwitters' Army Logo

 

Kurt'n'Paste by Keith Childress

10"x8.5"; collage on album cover; 2020
SA154KC20ART


PREVIOUS | BACK TO COLLECTION | NEXT

 


KOLAJ INSTITUTE | KOLAJ MAGAZINE

RIC KASINI KADOUR | MERZ GALLERY