Schwitters' Army Logo

 

Machines by Emily Smith

10"x8"; collage on paper; 2019
SA141ES20ART


PREVIOUS | BACK TO COLLECTION | NEXT

 


KOLAJ INSTITUTE | KOLAJ MAGAZINE

RIC KASINI KADOUR | MERZ GALLERY