Schwitters' Army Logo

 

Icou (Scorpia) by Tatjana Meta Frey

10"x8"; collage on paper; 2020
SA078TF20ART


PREVIOUS | BACK TO COLLECTION | NEXT

 


KOLAJ INSTITUTE | KOLAJ MAGAZINE

RIC KASINI KADOUR | MERZ GALLERY