Schwitters' Army Logo

 

Disfiguring by Celia Stanley

11.75"x8.125"; collage on paper; 2019
SA068CS20ART


PREVIOUS | BACK TO COLLECTION | NEXT

 


KOLAJ INSTITUTE | KOLAJ MAGAZINE

RIC KASINI KADOUR | MERZ GALLERY