Schwitters' Army Logo

 

Work and Non Work by Gareth Courage

11.125"x8.125"; collage on paper; 2019
SA049GC20ART


PREVIOUS | BACK TO COLLECTION | NEXT

 


KOLAJ INSTITUTE | KOLAJ MAGAZINE

RIC KASINI KADOUR | MERZ GALLERY