Schwitters' Army Logo

 

Kaleidoscope by Yulia Lenina

11.75"x9.25"; collage on paper; 2019
SA026YL20ART


PREVIOUS | BACK TO COLLECTION | NEXT

 


KOLAJ INSTITUTE | KOLAJ MAGAZINE

RIC KASINI KADOUR | MERZ GALLERY